Linkedin
Navigatie
Agenda voor Valentijn

Agenda voor Valentijn

16 januari 2019 - Energietransitie als onderdeel van de verbetering van woonwijken in Gelderland. De magische pijl van Cupido zorgt op Valentijnsdag voor voltreffers in Gelderland. Want als we die dag spreken over energietransitie raakt die pijl ons allemaal. Dat geldt zeker voor deze transitie als onderdeel van de verbetering van de Gelderse woonwijken. Een schot in de roos van Cupido is veelbelovend maar veroorzaakt soms ook pijn, bij de een meer dan bij de ander.

Lees verder
Gemeenten moeten ook voldoen aan de EED energie-audit

Gemeenten moeten ook voldoen aan de EED energie-audit

17 december 2018 - De EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) energie-audit is door het Europees Parlement vastgesteld met als doel om in 2020 het Europese energieverbruik met 20 procent te verlagen. Grote ondernemingen, dat zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers in dienst of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer én een balanstotaal van 43 miljoen of meer, vallen onder de EED energie-auditplicht. Met een certificaat vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, of een ander geschikt keurmerk, kunnen organisaties voldoen aan deze auditplicht. De plicht is echter niet alleen van toepassing op bedrijven. Sommige gemeenten moeten ook de EED energie-audit uitvoeren: dat zijn gemeenten die voor wat betreft hun economische activiteiten voldoen aan de criteria van een grote onderneming.

Lees verder
10 Adviezen zon en wind

10 Adviezen zon en wind

3 december 2018 - Bij de uitwerking van scenario’s voor de energietransitie blijkt steevast dat we de doelen in Nederland niet kunnen halen zonder een belangrijke bijdrage van wind- en zonne-energie. In Gelderland zijn in 2030 naar schatting zo’n 500 windturbines en 3.000 MW aan zonnevelden nodig. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we met elkaar nog een aantal hobbels nemen. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft, in opdracht van de provincie, tien adviezen opgesteld die kunnen helpen.

Lees verder
Barneveld als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Barneveld als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

28 november 2018 - De gemeente Barneveld heeft onlangs een certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald op niveau 3. Hiermee is Barneveld, na de gemeente Renkum, de tweede gemeente in Nederland met een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Met een certificering op de Ladder neemt de gemeente concrete stappen om haar CO2-uitstoot te reduceren en uiteindelijk CO2-neutraal te worden.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie