Linkedin
Navigatie
Aftermovie Jaarcongres 2019: verfrissend, verwarmend, verhit

Aftermovie Jaarcongres 2019: verfrissend, verwarmend, verhit

31 maart 2019 - Woensdag 13 maart bezochten ruim 400 gasten ons jaarcongres in de Walburgiskerk van Zutphen. De temperatuur was verfrissend; de gesprekken aan de inhoudelijke tafels waren verwarmend en het debat af en toe verhit. Maar bovenal was het constructief. We hebben ideeën uitgewisseld, oude banden aangehaald en nieuwe contacten gelegd. En we hebben gemerkt dat er al veel politieke overeenstemming is over het doel dat we met z’n allen moeten behalen. En dat is goed. Over de route erheen heersen politiek gezien misschien verschillende meningen maar dat mag geen beletsel zijn om anders te wonen, anders te werken, anders te reizen en anders te produceren.

Lees verder
Column Asje van Dijk: GEA 2.0; Samen verder voor ons klimaat in Gelderland!

Column Asje van Dijk: GEA 2.0; Samen verder voor ons klimaat in Gelderland!

31 maart 2019 - Als voorzitter van het Gelders Energie Akkoord mocht ik het jaarlijkse congres openen dat plaats had in de Walburgiskerk in Zutphen. Wat een historie. Ik bedacht mij hoe de muren zouden kunnen spreken over wat er in deze kerk gedurende de eeuwen gezegd zou zijn. Zou er ooit gepredikt zijn over de opwarming van de aarde en het terugdringen van de CO2-uitstoot? Zou er ooit gezongen zijn over de ommekeer die nodig is om onze aarde als rentmeesters te beheren en te behouden? De kerk is de plek waar je mag geloven; geloven in de noodzaak van verandering. En net zoals de Walburgiskerk stap voor stap gebouwd werd zullen we ook nu steen voor steen moeten stapelen om onze provincie duurzamer te maken. U en ik in onze eigen omgeving door minder energie te gebruiken en onze levensstijl daarop aan te passen. Samen in wijken en kernen met energie-coöperaties om duurzame energie op te wekken en warmtenetten te ontwikkelen. Bedrijven circulair te maken. De emissies van broeikasgassen in de agrarische sector omlaag te krijgen. Schoner vervoer te gaan inzetten.

Lees verder
Campagne WATT je moet weten over de Informatieplicht energiebesparing van start

Campagne WATT je moet weten over de Informatieplicht energiebesparing van start

31 maart 2019 - Op 21 maart is de landelijk de campagne ‘Watt je moet weten over de informatieplicht energiebesparing’ gelanceerd. Per 1 juli 2019 hebben alle bedrijven en instellingen* die onder de Wet milieubeheer vallen met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh/ jaar aan elektriciteit of een minimaal verbruik van 25.000 m3 aardgas/ jaar een ‘informatieplicht’. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Dit komt naast de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen en de CO2-reductie een impuls geven.

Lees verder
Column Maarten Otto, Alliander

Column Maarten Otto, Alliander

31 maart 2019 - Samen het energiesysteem van de toekomst maken begint vandaag. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen in Nederland zijn net achter de rug en de coalitievorming is begonnen. Klimaat is één van de belangrijke onderwerpen waar tijdens de verkiezingscampagne zowel landelijk als provinciaal veel over gesproken is.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie