Werkgroepen en contact

Actieve werkgroepen en Communities of Practice (CoP)

Met aanbieders en ontwikkelaars van duurzame opwekking spreken we over de voortgang. Ontwikkelaars van windturbines of bedrijven met een duidelijke aanpak voor zon op dak of zon op land hebben speciale aandacht. De kansen die we zien en de knelpunten die we ervaren bij de ontwikkeling van locaties, vormen de basis van het overleg. Ook kijken we naar langetermijnontwikkelingen op de markt.

Vele logistieke stromen doorkruisen Gelderland. Maar gebeurt dit op de meest duurzame manier? En welke invloed hebben de komende ZE-zones, stijgende energieprijzen en slimme planningssystemen op de logistieke stromen? Bundelen van vracht en ‘modal shift’ kan helpen de CO2-uitstoot te verminderen. Dit vraagt om verandering bij vervoerders en klanten van vervoerders. Maar hebben zij de informatie die ze nodig hebben om de meest duurzame keuzes te maken? Welke uitdagingen en kansen liggen hier? En hoe bewegen we partijen om dit echt te gaan doen? De werkgroep jaagt op versnelling.

Partners (beoogd): gemeenten, provincie, logistieke dienstverleners en afnemers van logistieke diensten.

Samen met Energie Samen Gelderland (ESG), Oost NL en de provincie Gelderland werken we aan het versterken van de energiecoöperaties. Hier zetten we verschillende instrumenten voor in. Denk aan een kennisplatform, methodiek om de kracht van een coöperatie te bepalen en de uitwisseling van expertise tussen coöperaties onderling.

Er zijn heel veel initiatieven die het zelf verduurzamen van particuliere woningen stimuleren en ondersteunen. Uit een GEA-analyse blijkt echter dat de opgebouwde kennis en ervaring onderling nauwelijks wordt gedeeld. Deze werkgroep wisselt kennis en ervaring uit voor het stimuleren en ondersteunen van zelfwerkzaamheid (dhz) en gaat na hoe betrokkenen hun activiteiten beter op elkaar kunnen afstemmen. Inzet: meer effect!

Partners: energieloketten, gemeenten, DoeHetZelf-DoeHetDuurzaam, bouwmarkten, financieel adviseurs, ministerie BZK, RVO, bewonersinitiatieven.

Met de provincie en de RES-coördinatoren komen we eens in de zes weken bij elkaar om de voortgang van de zes Gelderse RES’en te bespreken. De CoP deelt ervaringen tussen de regio’s en zoekt afstemming met de Gelderse politieke besluitvorming. Inzet: een beter verankerd en onderbouwde voortgang.

Met de gemeenten bespreken we uitvoeringsvraagstukken die bij opwekambities van de gemeenten horen. Onderwerpen zijn: hoe komen we tot een goed participatieproces?; wat zijn de juiste locaties voor duurzame opwekking?; hoe borgen we het beoogde lokaal eigenaarschap? en; hoe realiseren we een hogere kwaliteit bij de landschappelijke inpassing? Op basis van ervaringen, goede én teleurstellende, leren we van elkaar en vinden we een effectieve aanpak.

Mobiliteitshubs schieten als paddenstoelen uit de grond. De precieze doelstellingen per hub verschillen, maar zijn ze bestendig? Werken ze? De werkgroep buigt zich over de vraag hoe het beter en effectiever kan. In deze tijd van elektrische voertuigen en netcongestie is de vraag wat er mogelijk is met de huidige infrastructuur. En halen we hier alles uit wat er inzit? We delen de kennis en de ervaring en sturen aan op concrete oplossingen.

Partners (beoogd): gemeenten, vervoerders en marktpartijen

Verduurzaming van de bouw vraagt ook om verduurzaming van het materieel. Bij grond-, weg- en waterbouw (GWW) verplaatsen de werkzaamheden zich vaak over een tracé en vinden dus niet op één plek plaats. Hoe wordt dit materieel geladen en getankt? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is de rol van de opdrachtgever? Hoe zorgen we dat de keten werkt? De werkgroep buigt zich erover.

Partners: HAN, Kiemt, Provincie Gelderland en zelfstandig expert.

Het plan voor 90.000 nieuwe woningen in Gelderland in 2030, is een grote bouwopgave. Omdat zowel de bouw als mobiliteit grote CO2-uitstoters zijn, is de vraag wat we kunnen doen om tot reductie te komen. We verkennen de mogelijkheden om specifiek de uitstoot van bouwlogistiek te verminderen. Slimme bundeling van logistieke stromen is één van de sporen. Zijn bouwhubs de uitkomst? Hoe pakken we dit aan? Het zijn de hamvragen in de werkgroep.

Partners: Provincie Gelderland en logistiek makelaars.

Uit de GEA-analyse van alle Transitievisies Warmte blijkt dat veel TVW's nog niet voldoende richtinggevend zijn voor het aardgasvrij(klaar) maken van buurten en wijken. De werkgroep wisselt kennis en ervaring uit, concretiseert wat er nodig is, en puzzelt op oplossingen voor knelpunten.

Partners: gemeenten, Klimaatverbond Nederland, energieloketten.

Het buitengebied krijgt nog onvoldoende aandacht in de energietransitie. Het is één van de conclusies uit de GEA-analyse van alle Transitievisies Warmte. De vooronderstelling in die visies is dat individuele oplossingen leidend zijn in het buitengebied. Veel bewonersinitiatieven zijn echter gestoeld zijn op gemeenschapszin - op ‘naoberschap’. In deze werkgroep werken drie bewonersinitiatieven samen om tot meer effectieve oplossingen te komen die het buitengebied helpen om aardgasvrij(klaar) te worden. Partners: Stichting Slichtenhorst, Slijk-Ewijk Energieneutraal, Leefbaarheidsalliantie, participatietafel DuurzaamDOOR (RVO)

Betaalbaarheid en financierbaarheid zijn doorslaggevende knelpunten in de energietransitie. Er zijn (financiële) arrangementen nodig die het voor iedereen mogelijk maken om mee te doen met het aardgasvrij(klaar) maken van hun woning. Ook voor mensen met een laag inkomen en geen, of nauwelijks, leencapaciteit. Financiële instellingen en banken buigen zich in deze klankbordgroep over oplossingen…

Partners: banken en financiële instellingen.

Het verminderen van het energieverbruik is een hoofdpijler van de energietransitie. In Gelderland wordt dit aangejaagd door stimulering en wettelijke verplichtingen. Ofwel de wortel en de stok. De werkgroep zoekt naar oplossingen om energiebesparing in het bedrijfsleven aan te jagen. Speerpunten zijn energie-expertisecentra voor stimulering en ondersteuning van bedrijven bij energievraagstukken, een branchegerichte aanpak van energiebesparing en verscherpt toezicht en handhaving.

Partners: bedrijven, organisaties, omgevingsdiensten en provincie.

De startmotor van het netwerk: het GEA Team

Het netwerk wordt gestimuleerd en ondersteund door een klein team, samengebracht vanuit verschillende partners: vier regisseurs en een secretariaat die samen het netwerk faciliteren bij het vinden van kansen en oplossen van knelpunten.

De mensen

Jan Straatman
Jan is regisseur met speciale aandacht voor de gebouwde omgeving en het MKB.
j.straatman@geldersenergieakkoord.nl
06-270 14 879
LinkedIn

Wouter Kamp
Wouter is regisseur met speciale aandacht voor grootschalige opwekking.
w.kamp@geldersenergieakkoord.nl
06-2217 3930
LinkedIn

Rogier Pennings
Rogier is regisseur met speciale aandacht voor emissieloze mobiliteit.
r.pennings@geldersenergieakkoord.nl
06-46 134 368
LinkedIn

Bruno Mulder
Bruno is regisseur met speciale aandacht voor energie-intensieve industrie.
b.mulder@geldersenergieakkoord.nl
06-190 55 240
LinkedIn

Rian Kroese
Rian is ondersteuner van het netwerk.
r.kroese@geldersenergieakkoord.nl
06-528 01 972
LinkedIn

Erik Lelieveld
Erik ondersteunt het netwerk als communicatieprofessional. 
e.lelieveld@geldersenergieakkoord.nl
06-470 38 668
LinkedIn

De stuurgroep

Het secretariaat spreekt periodiek met deze klankbordgroep waarin de kernpartners van het netwerk zijn vertegenwoordigd.

Voorzitter
Loes van der Meijs
Burgemeester Doesburg

Provincie Gelderland
Yvonne Tieleman

Alliander
Marcel Doyer

Klimaatverbond Nederland
Petra Lettink

Energie Samen Gelderland
Judith van der Geer

Het partnerberaad

Enkele malen per jaar komen de bestuurders van de partners bij elkaar om visies en dilemma’s te delen.  

Contact of aanmelden als partner?

r.kroese@geldersenergieakkoord.nl
info@geldersenergieakkoord.nl