Word Kleurrijke Energieambassadeur

22 februari 2021 - Het bewustzijn en handelen op het gebied van duurzaamheid lijkt iets dat vooral leeft bij een bepaald deel van de samenleving. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond, een groep die moeilijk(er) bereikbaar blijkt voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties?

Taak om participatie én energietransitie te versterken

Na onderzoek en samenwerking met partnerpartijen leeft bij Klimaatverbond Nederland het beeld dat mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond moeilijker bereikbaar zijn voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties. Ook constateert ze dat hun betrokkenheid bij klimaat- en milieuactiviteiten zeer gering is. Om de participatie breed en inclusief vorm te geven ziet Klimaatverbond Nederland het als noodzaak dat ook deze groepen in de beleidsvorming en bij de energietransitie worden betrokken. Aan de organisatie om de samenhang in de vraagstukken ‘participatie’ en ‘energietransitie’ te versterken.

Om een diverse groep inwoners daarom te bereiken, te informeren en te voorzien van handelingsperspectieven bij de energietransitie, zet Klimaatverbond Nederland samen met een aantal partners de cursus “Kleurrijke Energieambassadeurs” in gang in de gemeenten Arnhem en Nijmegen.

Inclusieve participatie in de energietransitie

De energietransitie vraagt om beleid dat direct en indirect bij mensen achter de voordeur belandt. Ze vraagt om investeringen en ander gedrag van mensen. Dat kan niet succesvol zijn zonder dat er draagvlak voor is. Ook is actieve participatie nodig en mensen die weten wat ze zelf kunnen doen. Dat betekent dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom is de inclusieve energietransitie een extra aandachtspunt voor Klimaatverbond Nederland. Geconstateerd wordt dat (groepen) mensen met een andere culturele achtergrond of (niet-westerse) migratieachtergrond veelal nog niet worden betrokken in de processen van energietransitie. Klimaatverbond verkent met een coalitie van samenwerkingspartners hoe dit meer gestimuleerd kan worden. Samen wordt er gekeken hoe inclusieve participatieprocessen kunnen worden gerealiseerd. Daar is de energietransitie (en de wijk) bij gebaat.

Cursus Kleurrijke Energieambassadeurs

Om een diverse groep burgers te bereiken, te informeren en te voorzien van handelingsperspectieven, wordt er samen met partners de cursus “Kleurrijke Energieambassadeurs” in gang gezet in Arnhem en Nijmegen. Doel is om met deze laagdrempelige cursus wijk-sleutelfiguren met diverse culturele achtergronden (zowel sleutelfiguren met een migratieachtergrond als vrijwilligers zonder migratieachtergrond) met affiniteit voor duurzaamheid en energie, toe te rusten met kennis zodat zij hun achterban kunnen informeren over het persoonlijke en economische belang en de noodzaak voor bewust omgaan met duurzame energie.

Samenwerkende partijen

In Arnhem slaan Bureau Wijland, Netwerk Kleurrijk Groen Arnhem, Arnhem Aan, Klimaatverbond Nederland, Energiebank regio Arnhem en de Gemeente Arnhem de handen ineen om deze uitdaging aan te pakken. Klik hier voor meer informatie over het traject in Arnhem.

In Nijmegen gaat dit om een samenwerking tussen Bureau Wijland, Huis van Compassie, de gemeente Nijmegen en Klimaatverbond Nederland. Klik hier voor meer informatie over het traject in Nijmegen. De cursussen worden uitgevoerd mede met de betrokkenheid van provincie Gelderland.

Meedoen en aanmelden

Wij roepen u op om ons mee te helpen om Kleurrijke Energieambassadeurs te werven of natuurlijk om zelf mee te doen!

Mocht u interesse hebben in de cursus of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met:

Foto: Keira Burton via Pexels

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: