Vacature Programmaregisseur Mobiliteit Gelders Energieakkoord

15 oktober 2021 - Mobiliteit is een van de programma’s en is gericht op het aandeel dat de Mobiliteit heeft in de centrale doelstelling. Per programma is een meerjarenplan opgesteld bestaande uit activiteiten en de bijdrage per programma aan de reductie van de C02 emissies. Voor de uitvoering van dit plan en waar nodig de tussentijdse bijstelling, zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren programmaregisseur.

Over GEA

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma's: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de realisatie van de opgaven.

Je bent verantwoordelijk voor de sturing en realisatie van het verduurzamen van Mobiliteit binnen het netwerk van het GEA. Je bent als programmaregisseur op het thema Mobiliteit de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Formeel heb je geen bevoegdheid maar informeel sta je wel aan het roer. Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van het verduurzamen van Mobiliteit en je weet goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen. 

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vijf programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem ben je verantwoording verschuldigd. Binnen elk programma zijn de partners gevraagd een onbezoldigd “voorzitter’’ te leveren. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van Mobiliteit in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

Verantwoordelijkheden

De werkzaamheden van de programmaregisseur Mobiliteit van het GEA zijn:

  • Je bent voor de partners binnen het programma Mobiliteit het eerste aanspreekpunt. Binnen de GEA-organisatie ben je voor Mobiliteit eveneens het eerste aanspreekpunt.
  • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en draagt zorg voor de uitvoering van het programma.
  • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het programma Mobiliteit.
  • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.
  • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.
  • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.
  • Je bespreekt de voortgang van het programma binnen het GEA-team en neemt initiatief tot bijstelling van het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen. 
  • Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma-bijeenkomsten en de afstemming met de andere programma-onderdelen binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
  • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg en het overleg met de programma-voorzitters.
  • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren. 

Interesse?

Spreekt jou deze uitdaging aan? Aarzel niet en maak je interesse kenbaar. Dat kun je HIER doen via de website van de provincie Gelderland.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: