Menu

Voorbeeldprojecten

1000 elektrische deelauto’s


We gaan van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Om de stap te maken naar mobiliteitspunten waar je kunt delen, loopt een project om 1.000 deelauto’s in Gelderland te laten rijden in 2023. Dit aantal is gebaseerd op het creëren van een basisnetwerk. Van daaruit groeien de kansen voor succesvolle business cases en een exponentiële groei in deelauto’s (landelijk becijferd  op 100.000 deelauto’s in 2030).
De total cost of ownership  is inmiddels onderzocht met medewerking van de provincie Gelderland, Emovia, Fier Automotive; samen met de provincie Gelderland en Lochem Energie is een subsidieregeling ontwikkeld; er is een handreiking ontwikkeld voor (energie)coöperaties om deelauto’s te exploiteren en; er is meer aandacht voor het verkrijgen van meer gebruikers van deelmobiliteit, denk aan het project ‘Auto van de Straat’ dat in 2020 start. De CO2 reductie bedraagt in 2030 ca 12,5 kton CO2, uitgaande van 1.000 deelauto’s in 2023 en een gelijkmatige toename van elektrische deelauto’s (8.500 in 2030). 

Zero-emissievrachtvervoer


Het vrachtvervoer verduurzamen is belangrijk, zeker met het oog op de stedelijke milieuzones. Hiervoor zijn dezelfde stappen gezet als bij de deelauto’s. In samenwerking met provincie Gelderland, Hogeschool Arnhem-Nijmegen,  Fier automotive, Pure Concepts, Dwarsverband en Free flow in Projects (en diverse transportbedrijven die als casus in de tco zijn doorgerekend) is de businesscase berekend. Uitkomst: voor de lichtere vrachtauto’s is elektrisch rijden (met enige stimulans) haalbaar is. Samen met de provincie Gelderland is een subsidieregeling ‘duurzame vrachtauto’s’ ontwikkeld voor 2020, zodat, afhankelijk van het type, 100 vrachtwagens verduurzaamd kunnen worden. Zowel elektrisch en LNG/CNG zijn dan subsidiabel. Ook waterstof is daar al in opgenomen - ook al is deze brandstof nog niet rijp voor een marktintroductie. 


In 2030 wordt hier een CO2-reductie verwacht van 380 kton. Dat is gebaseerd op de toename van het aantal vrachtwagens met 1,5% per jaar en de start in 2020 met 15 elektrische vrachtwagens. De reductie van LNG-vrachtwagens wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
 

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen