Menu

Projecten vanaf 2020

In de komende periode wordt doorgebouwd op de ingeslagen weg. Streven is om de volgende projecten in te zetten voor de sporen ‘minder’, ‘schoner’ en ‘slimmer’. Onderaan deze pagina kunt u de GEA ‘Mobility Meet-up’ terug vinden. Een tv-registratie van initiatieven van -en gesprekken met- een aantal Gelderse spelers op het vlak van schone en slimme mobiliteit.

1.000 elektrische deelauto's

De subsidieregeling voor 1.000 deelauto’s wordt volgend jaar uitgebreid naar 200 deelauto’s extra in 2020, in 2019 waren dat 80 deelauto’s. Dit vraagt meer inzet van diverse partijen. Hiervoor wordt in 2020 gewerkt aan het stimuleren van het gebruik van deelauto’s en aan meer kennisdeling omtrent auto-deelconcepten o.a. bij gemeenten. In 2020 is een goede spreiding van deelauto’s in heel Gelderland gerealiseerd, wordt voorzien dat in alle gemeenten in Gelderland minimaal 10 deelauto’s rijden. Dit maakt ook onderdeel uit van systeemwijziging naar meer ketenreizen in 2050. Dit is ook goed voor de CO2 omdat de ervaringen tot nu toe uit wijzen dat elke bestuurder 1500 km minder per jaar aflegt en de km die wel gereden worden op een groene manier gereden worden. 

Andere rijlessen - ander rijgedrag


Jongeren die rijlessen volgen hebben nog geen eigen gedragspatroon van autorijden. We kunnen hen direct een nieuw gedragspatroon aanleren. In samenwerking met het CBR, BOVAG, ANWB, Gelderse rijscholen en deelauto-exploitanten, gaan we via de CBR lesmodules aandacht schenken aan deelmobiliteit en de techniek van de elektrische auto (laden, actieradius, etc). Het maakt elektrisch rijden en gedeeld vervoer ‘heel gewoon’. Opzet: Gelderse rijschoolhouders geven minstens twee lessen in een elektrische auto; er komt een pool met elektrische lesauto’s per gemeente waar de rijscholen de auto kunnen huren en bij het ophalen van het rijbewijs ontvangen de ‘geslaagden’ een gratis abonnement van 3 maanden op een elektrische deelauto. De verwachte CO2-reductie in 2030 is 250 kton. 

Mobiliteitspunten


In Mobiliteitspunten komen diverse deelvervoersmodaliteiten in de wijk bij elkaar. In 2020 gaat een aantal GEA-partners aan de slag om 15 tot 20 nieuwe locaties te realiseren. Dat gebeurt in de Cleantechregio en Arnhem-Nijmegen. De leerervaringen gebruiken we om in 2021 nog eens 50 projecten in minstens 15 gemeenten voor te bereiden. Dat vraagt nieuwe coalities. De mobiliteitspunten ondersteunen de deelauto’s en andere deelmodaliteiten (fiets, bakfiets, bestelbus) en hierbij willen we ook ‘pakketmuren’ realiseren. Pakket muren zijn plekken waar de pakketjes bezorgd worden in een kluisje en mensen hier het pakket zelf kunnen ophalen als ze er toch al langskomen. Op die manier werken we ook aan het verminderen van transport in de wijk. Er wordt in Arnhem-Nijmegen al gewerkt met een aantal marktpartijen. Zo worden binnen dit project verschillende modaliteiten op een fysieke plek bij elkaar gebracht om de ‘ketenreis’ zo soepel en comfortabel mogelijk te maken waardoor de auto niet meer nodig is.

 

Schoon rijden in de CAO


Duurzame mobiliteit komt wat het GEA-netwerk betreft in de CAO. Hiervoor worden nieuwe coalities gesloten, zowel van de werkgevers- als de werknemerskant.  Begin 2020 is de verkenning gereed, inclusief benodigde input, zodat we de tweede helft van 2020 het pad kunnen inslaan van integratie in de verschillende CAO-afspraken. 

Elektrische vrachtwagens


In 2020 koersen we op 25 elektrische vrachtwagens op de weg - inclusief passende laadinfra. In 2021 schalen we op naar 50 vrachtwagens en uiteindelijk 100 vrachtwagens per jaar erbij. Hiervoor worden lokaal/regionaal coalities gesmeed om dit te kunnen realiseren. In 2030 is 25% van het vrachtwagenpark verduurzaamd.

H2-vrachtwagen voor internationaal transport


Op korte termijn is waterstof geen optie als brandstof voor vrachtauto’s. Verduurzaming van het zware vrachtverkeer is vooralsnog alleen mogelijk met LNG en in beperkte mate Bio-LNG. Maar omdat het rijden op waterstof op termijn wel als reële optie wordt ingeschat gaat een pilot van start om waterstofvrachtwagens te laten rijden op de Rhein-Alpinecorridor. Daarnaast willen we deze coalitie laten verkennen of het mogelijk is om de kosten van waterstof naar beneden te krijgen door o.a. clustering van de aanschaf van de waterstofvrachtwagens. 
Doel: laten zien dat het kan; een demonstratieproject, om op die manier de toekomst dichterbij te brengen. Uiteraard hoort hier een passende tankinfra bij.

Laadinfra bij bedrijventerreinen


Laadinfra bij bedrijventerreinen is belangrijk en vraagt stimulering. Met name voor het vrachtvervoer. In 2020 worden vijf bedrijventerreinen voorzien van laadinfra (op zijn minst de planvoorbereiding - afhankelijk van de netaanpassingen). Hiervoor worden in 2020 geschikte coalities met bedrijven, laadpaalexploitanten/leveranciers, Liander, provincie Gelderland en gemeenten gesloten. Ook werken de partijen hierbij samen met de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Voor het oplossen van (toekomstige) problematiek van laden van personenvoertuigen bij de werkgever is het idee om daken van bedrijven vol te leggen en die stroom te gebruiken voor het laden van het wagenpark. Het laden van privéauto’s (zonder fiscale consequenties) maakt daar ook onderdeel vanuit.  Het laden bij de werkgever is voor de langere termijn ook echt een issue in het kader van de netverzwaring en aanpassingen in de gebouw gebonden installaties). Ook hier willen we in een coalitie een verkenning doen -  in samenspraak met de regionale NAL-organisatie. 


 

Afgelopen 9 juli vond de GEA ‘Mobility Meet-up’ plaats. Een tv-registratie van initiatieven van -en gesprekken met- een aantal Gelderse spelers op het vlak van schone en slimme mobiliteit. Deze kunt u hieronder in het geheel terug kijken. 

 

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen