Menu

Het plan

Minder reizen is het meest ideaal en draagt direct bij aan de afgesproken energiebesparing van 1,5% per jaar. Maar: autokilometers nemen nog steeds toe. De inzet is gericht op werkgeversafspraken en thuiswerken, omdat reductie van werkverkeer het meeste bijdraagt.

Schoner reizen betekent inzet op schone brandstoffen voor personen- en vrachtverkeer. Dus: stimuleren we elektrische (deel)auto’s, waterstofauto’s en biobrandstof en de laadinfrastructuur die daarvoor nodig is. En: stads- en wijklogistiek hoort vooral zonder emissie te gaan. Daar zijn duurzaamheidszones goed voor.

‘Slimmer’ staat voor buiten de spits reizen, fiets en OV combineren of een auto delen. Want we gaan steeds meer ‘delen’ in plaats van ‘bezitten’. Daarom werken we aan zogeheten ‘mobiliteitspunten’ of ‘eHubs’ in steden, wijken en dorpen. Hier kunnen bewoners makkelijk overschakelen op allerlei schone vervoermiddelen.


Om dit allemaal te realiseren vormen we coalities van stakeholders zoals bedrijven, gemeenten etc. We haken ze aan bij ontwikkelsessies waar projectideeën ontstaan die samen verder worden gebracht naar daadwerkelijke realisatie. In de opschaling maken we gebruik van de bestaande netwerken (regio’s) en producten (denk aan het regionaal mobiliteitsplan vanuit het klimaatakkoord). Op die manier bereiken we een snellere opschaling, bijvoorbeeld door stappenplannen te delen of randvoorwaardelijke zaken te regelen.

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen