Menu

Voorbeeldprojecten

In Gelderland zijn al veel provinciale, regionale en gemeentelijke programma’s en regelingen op het gebied van landbouw en landgebruik waaruit waardevolle lessen kunnen worden geleerd. Daarnaast zijn er tal van inspirerende initiatieven van GEA-partners en de samenleving. We noemen er enkele. 

Energiebesparing en duurzame opwek op de boerderij


In januari 2019 opende Kipster in Beuningen haar tweede boerderij. Kipster streeft naar gesloten kringlopen, onder meer door de kippen te voeren met reststromen uit de voedselproductie. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn en de eieren zijn klimaatneutraal. Op het dak van de schuur liggen zonnepanelen en er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. In het land van Maas en Waal startten eind 2019 op initiatief van ZLTO twee energie-coöperaties met als doel boeren en burgers samen regie te geven op locaties voor grootschalige wind- en zonne-energie in het gebied. 

Vruchtbare Kringloop Achterhoek


Het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek, dat per 1 januari 2020 werd omgezet naar een vereniging, laat al sinds 2013 zien hoe veehouders met succes werken aan een efficiëntere benutting van mineralen en het sluiten van kringlopen. Binnen de kennisgroep Melk & Klimaat zijn boeren aan de slag met verminderen van hun Carbon Footprint door hun bedrijfsvoering aan te passen en koolstof op te slaan in de bodem. Dit heeft geresulteerd in een daling van de carbon footprint met zo’n 35-40%. Door een combinatie van relatief eenvoudige maatregelen, die zich leent voor brede toepassing, kan de uitstoot op het gemiddelde melkveebedrijf met 25% om laag. Wel is geconstateerd dat in de droge zomers van 2018 en 2019 minder gunstige resultaten zijn behaald.

100.000 bomen en stuiken


Stichting Landschapsbeheer Gelderland is dit plantseizoen samen met bewoners en organisaties begonnen met het aanplanten van 100.000 bomen en struiken. Hiermee wordt CO2 vastgelegd én worden landschapsstructuren hersteld en de biodiversiteit verhoogd.


 

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen