Menu

De verbinding met de regio’s

We zetten in op maximaal gebruik van agrarische daken en erven voor de opwekking van duurzame energie. Het benutten van het omvangrijke potentieel aan daken kan van meerwaarde zijn in het RES-proces. Volledige benutting stuit nog op diverse hindernissen waardoor met name middelgrote en kleinere bedrijven te weinig kunnen bijdragen aan - en profiteren van - de energietransitie. Terwijl juist zij een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van het buitengebied. Voor het helpen realiseren van voldoende netcapaciteit op kansrijke locaties, ruimtelijke inpassing en regelen van financiering, en voor de afstemming met andere regionale opgaven, is de actieve betrokkenheid van de regio’s van belang.   

De (gebieds)visies die de glastuinbouwsector opstelt m.b.t de energievraag en -aanbod van de grote glastuinbouwclusters vinden nog te weinig aansluiting bij de RES-processen. Het GEA-netwerk wil betere verbindingen stimuleren, onder meer ten aanzien van de rol van de glastuinbouw in lokale/regionale warmtenetten. Van belang is dat daarbij niet alleen wordt gekeken naar technische en kostenaspecten op de korte termijn, maar ook naar de grote langere termijnwinst van klimaatneutraliteit in de glastuinbouwsector en de kansen voor maatschappelijke meerwaarde door levering van restwarmte of -stroom. Ook zal de verduurzaming van de glastuinbouw leiden tot een grotere elektriciteitsvraag, dit moet een plek krijgen in de RES.

Projecten in spoor lll (CO2-vastlegging in bos en bodem) vragen gebiedsgerichte uitvoering, waarin ook andere gebiedsopgaven worden meegenomen. Bijvoorbeeld het aanpakken van droogteproblemen, herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit en het verbeteren van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Ook hier levert samenwerking via dit programma meerwaarde en stemmen we af met duurzaamheidscoördinatoren en regionaal natuur- en landschapsoverleg.

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen