Menu

De verbinding met de regio’s

In de opgave voor de RES kan dit programma veel betekenen. De RES is straks immers uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en netbeheerders. In de RESsen worden de locaties voor duurzame opwekking weergegeven. In de zes Gelderse regio’s wordt gestreefd naar een invulling van ca. 3-4 TWh. Het programma Duurzame Opwekking faciliteert de uitvoering van de RESsen door de samenwerking tussen overheden, marktpartijen en burgers te bevorderen en te verbeteren. Resultaat is een sterker draagvlak en versnelde besluitvorming. Doordat de RESsen zicht geven op de opwekkingslocaties krijgt de netbeheerder (na borging in het gemeentelijk omgevingsbeleid) meer zekerheid voor het doen van investeringen. Dit plan staat 100% ten dienste van de regionale klimaatdoelen. Het contact zien we vooral in de verbinding met de (gemeentelijke) duurzaamheids- en RES-coördinator.

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen