Menu

Voorbeeldprojecten

Als het gaat om energiebesparing, zijn er al meer dan 4.000 bedrijven die voldoen aan de Informatieplicht (Wet Milieubeheer). Ook lopen er reeds 25 lokale projecten om bedrijven te helpen de erkende maatregelen voor energiebesparing in beeld te brengen. Binnen het spoor ‘Verduurzaming van de Gelderse industrie zijn de eerste stappen gezet voor een hybride warmtevoorziening binnen de papierindustrie (Eerbeek - elektrificatie/ groen gas). In de MJA/MEE convenanten wordt op dit moment 1,9 % energiebesparing per jaar gerealiseerd door de industrie. Ook in het spoor van de ‘verduurzaming van bedrijventerreinen’ zijn er de eerste tastbare resultaten. Zo is in de Achterhoek een samenwerking gestart tussen drie bedrijventerreinen om meer circulariteit te bereiken en werkt de Cleantech regio aan realisatie en toepassing van smart grids.


Nog een paar ‘parels’ uit dit programma:

Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

Ruim 4.000 bedrijfsvestigingen in Gelderland voldoen inmiddels aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat (naar schatting) onder de Wet Informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli 2019 van kracht. Een goed resultaat in korte tijd.

Zon op bedrijfsdaken (projectfinanciering)

In Tiel en omgeving worden er zo’n 25.000 zonnepanelen geplaatst op bedrijfsdaken. Dat startte drie jaar geleden op initiatief van de Ondernemers Coöperatie Tiel. Zij wisten voldoende bedrijven te enthousiasmeren voor een toen nog nieuwe collectieve aanpak waarin bedrijven zelf konden kiezen op welke manier zij participeerden. Ze konden hun dak ter beschikking stellen met of zonder mede-investering. Participatie leverde een groot voordeel op voor alle ondernemers. 

Duurzaam water Eerbeek 

Drie Eerbeekse papierfabrieken bundelden hun krachten in “Industriewater Eerbeek”. De Papierindustrie kent een grote afhankelijkheid van water en zij wilden gezamenlijk naar duurzaam, circulair gebruik van dat water. In de verwerking van het afvalwater worden natuurlijke processen toegepast dat hernieuwbare energie (biogas) en veel bruikbare restproducten voortbrengt. Restproducten die weer waardevol zijn in andere sectoren.
 

gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen