Menu

Verbinding met de regio’s

Vanuit het programma liggen er diverse relaties met de regio. Denk aan samenwerking met de omgevingsdiensten die namens de gemeenten toezicht houden op de Wet Milieubeheer. In strikte zin maakt de industrie geen onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie. Geen van de voorgenomen acties is daarom RES-specifiek. Wel is voor bijvoorbeeld de uitrol van ‘zon op dak’ de verbinding met de RES van meerwaarde. Immers: dat proces verloopt vaak via lokale ondernemersverenigingen of parkmanagementorganisaties. Het is daarnaast van belang dat de inpassing van zon of wind op land dichtbij de vraag van bedrijven wordt gealloceerd. Er wordt vanuit het programma nu gewerkt aan het realiseren van een regionale Community of Practice voor energiekoplopers (grootverbruikers).

gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen