Programma’s

Het GEA-netwerk kent vijf programma’s: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie & bedrijfsleven, Duurzame opwek en Landbouw & grondgebruik. Zij ontplooien initiatieven én ondersteunen de regio’s. Ieder programma heeft haar eigen meetbare doelen en actieplannen gericht op CO2-reductie.

Gebouwde omgeving

Het programma Gebouwde omgeving draagt bij aan de energietransitie door te werken aan energieneutrale, aardgasvrije woningen in Gelderland. In Gelderland hebben we 800.000 woningen die verduurzaamd moeten worden. Een moeilijke maar geen onmogelijke opdracht. De gebouwde omgeving verduurzamen en aardgasvrij maken is ingrijpend. Daarom werken we binnen het programma Gebouwde omgeving samen met gemeenten, woningcorporaties en wijkorganisaties, maar ook met technici en innovatieve bedrijven.
 

Doel en plan

800.000 woningen voor 2050 energieneutraal en gasloos: dat is de opgave waar we voor staan. Dit doen we door aanpakken en methodieken te ontwikkelen die leiden naar effectieve samenwerking, gedragsverandering en echte resultaten.

Bekijk programma

Mobiliteit

Mobiliteit is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de Gelderse CO2-uitstoot. Binnen het GEA-netwerk is voor mobiliteit afgesproken dat er elk jaar 1,5% wordt bespaard. Dat betekent dat in 2023 ca 10.000 TJ aan besparing moet zijn gerealiseerd. Dit komt ongeveer neer op 3 Mton CO2. Met de huidige inspanningen, is die doelstelling niet haalbaar. Daarom is het tijd voor stevige actie en van grotere en schaalbare projecten.

Doel en plan

Gea programma Mobiliteit ziet het als haar opgave om ongeveer 3 Mton CO2 te reduceren. Daarvoor kijkt het programma vooral naar de ontwikkeling van schaalbare projecten. Alleen dan komt de ambitieuze doelstelling binnen bereik. De leidraad voor de aanpak is de ‘trias energetica’ - vertaald naar mobiliteit. De aanpak kent daarmee drie sporen: a. het verminderen van het aantal kilometers met fossiele brandstoffen; b. de omzetting naar ‘schone’ modaliteiten en; c. het vergroenen van de brandstoffen tot emissieloosheid (ook bij de opwek van de brandstoffen). 

Bekijk programma

Bedrijven, instellingen & industrie

Het GEA-programma Industrie & bedrijfsleven ontwikkelt een Gelderse Energieaanpak die bedrijven en ondernemers helpt om energiebesparing te realiseren. De Wet Milieubeheer verplicht de ondernemer tot energetische maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, in combinatie met een verplichte maatregelenlijst. Eigenlijk een wet dus die de ondernemer aanzet tot maatregelen met rendement. De Gelderse omgevingsdiensten hebben hier een belangrijke taak. Samen met VNO-NCW en de sector zijn scans ontwikkeld die snel en goedkoop inzicht bieden in maatregelen. Maatregelen die aansluiten bij de wet en de Energie Prestatie Keur. Er is nu een aantal branche- en regioaanpakken ontwikkeld die laten zien dat een renderende businesscase haalbaar is, óók voor de omgevingsdiensten. 

Doel en plan

Hoofddoel van het Programma Industrie & bedrijfsleven is dat Gelderse bedrijven en alle Gelderse bedrijventerreinen in 2050 energieneutraal zijn. Het programma neemt knelpunten weg die ervoor zorgen dat de energiebesparing bij bedrijven achterblijft. De ontzorging van ondernemers staat centraal in deze aanpak.

Bekijk programma

Duurzame opwekking

Het programma Duurzame opwek richt zich op het stimuleren van de grootschalige opwekking van elektriciteit door middel van zon, wind, waterkracht, geothermie of biogas. En dat op een manier waarbij er continue energie voorhanden in een stabiel net zonder de omgeving geweld aan te doen. Dat is de uitdaging voor dit GEA-programma. Omdat duurzame opwek onderdeel uitmaakt van de RES vormt dit programma een belangrijke schakel naar de regio’s. De nadruk ligt echter op concepten voor grootschalige opwek en, waar mogelijk, ondersteuning van kleinschalige opwek in relatie tot gebouwde omgeving, bedrijfsleven en landbouw en grondgebruik. Het programma Duurzame opwek initieert kennisontwikkeling en zorgt voor samenhang. Rendementen vloeien terug in de lokale en regionale economie via programma's gericht op energiebesparing en bewustwording.

Doel en plan

Heel Gelderland CO2-neutraal in 2050. Dat betekent de inzet van duurzame energiebronnen, naast natuurlijk een grote besparing op het energiegebruik. Het programma onderzoekt en doet aanbevelingen om snel stappen te maken. Denk hierbij aan de Zonnewijzer[+link] en de diverse verkenningen op het gebied van biomassa, windenergie en energie uit afval.

Bekijk programma

Landbouw & grondgebruik

Een van de kansen waar het programma Landbouw en landgebruik zich op richt, is de bijdrage die grondgebruik kan leveren aan het vastleggen van CO2 in bodem en vegetatie. Dat maakt dat we met een nieuwe blik kijken naar het natuurbeleid. Natuurbeleid is gericht op het herstellen van leefgebieden en biodiversiteit. Ook vandaag de dag is dat een belangrijke opgave. Voor de natuurdoelen vindt soms omvorming van bos plaats. Dat het beleid per saldo zou leiden tot afname van bos was niet voorzien en is in het licht van de klimaatopgave ongewenst. Dat vraagt een nieuwe manier van kijken naar de landbouw en grondgebruik.  
 

De melkveehouderij blijkt het grootste aandeel te leveren in de uitstoot van broeikasgassen. Vanuit klimaatoogpunt dus de sector met de grootste opgave. ‘Pensfermentatie’ is de grote boosdoener, in het bijzonder de methaan die via scheten van het vee in de atmosfeer komt. Daarentegen zijn de Gelderse gemeenten met de hoogste broeikasgasemissies juist gemeenten met veel glastuinbouw, vleeskalveren of varkenshouderij. Het beeld is dus niet simpel noch eenduidig. Het vraagt maatwerk in de aanpak.

Doel en plan

De programmatafel Landbouw en grondgebruik richt zich op beperking van de uitstoot van broeikasgassen en CO2 vastlegging en kent 4 pijlers:

  • Koolstof in de bodem

  • Veehouderij - dieren en mest 

  • Glastuinbouw

  • Natuur, landschap en nieuwe bossen

Bekijk programma

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief