Linkedin
Navigatie
Open dag Buurtmolen

Open dag Buurtmolen

8 april 2018 - Hoe maak je buurtbewoners enthousiast voor een windmolen? Gemeentes en provincies hebben ambitieuze duurzaamheiddoelstellingen. Hoe krijg je de buurt mee? De Buurtmolen is het antwoord. Een windmolen van de buurt, die draait voor de buurt. Deelnemers profiteren van het laagste stroomtarief van Nederland en worden mede-eigenaar van de windmolen, en dat zonder te investeren. Zo belandt het voordeel van windenergie daar waar het hoort, in de buurt.

Lees verder
Zon Op Erf € 500.000 voor eerste 5 zonneboerderijen

Zon Op Erf € 500.000 voor eerste 5 zonneboerderijen

8 april 2018 - Zon op Erf is een plan van de tafel Zon van het GEA met als doel leegstand van agrarische bedrijven tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt, het asbest gesaneerd en een zonneweide aangelegd. Boerderijen van stoppende agrariërs veranderen op deze manier in zonne-energiecentrales.

Lees verder
Stand van zaken Duurzame coalitieakkoorden

Stand van zaken Duurzame coalitieakkoorden

8 april 2018 - Vrijwel álle onderhandelende partijen in de Gelderse gemeenten hebben van ons informatie ontvangen over de 5 prioriteiten voor een duurzaam coalitieakkoord. Ze zijn allemaal persoonlijk benaderd. De response van raadsleden is positief. Nu zullen ook de formateurs worden betrokken.

Lees verder
Regio in beeld Food Valley

Regio in beeld Food Valley

8 april 2018 - Food Valley, een van de zes regio’s van de provincie Gelderland, sloot zich in februari j.l. als 200ste deelnemer aan bij het Gelders Energieakkoord. Een regio waar kennisdeling en innovatie op het gebied van voeding en voedselproductie de basis vormen om vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. De Triple Helix, de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid om een kennisuitwisseling op gang te brengen en de internationale bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Met deze grenzeloze ambities is Food Valley een prachtig voorbeeld voor en van een energieke samenleving. Het GEA neemt je mee.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vier programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst en Mobiliteit. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
203
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 203 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

79
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie