Energieke Samenleving en duurzame energie

Energieke Samenleving en duurzame energie

De tientallen Gelderse lokale energiebedrijven bundelen zich in de Vereniging Energiecooperaties Gelderland (VECG) en vormen daarmee een snel professionaliserend netwerk dat op het gebied van energieopwekking (wind, zon, water) én energiebesparing een belangrijke rol zal spelen. De kennisdeling tussen de energiecooperaties krijgt een belangrijke impuls via een kennis-vouchersysteem waarmee cooperaties in staat worden gesteld betaald diensten aan elkaar te verlenen. De komende jaren zal dit vouchersysteem verzelfstandigen, oa via inkomsten uit zonne- en windparken. De VECG doet onderzoek naar versnelling in de realisatie van wind op land in Gelderland, zal materiaal voor onderliggende processen op de plank leggen, ondersteunt regio's bij energiebesparingsactiviteiten in de bestaande bouw en draagt concreet bij aan de wijkgerichte en integrale verduurzaming. De VECG krijgt in de uitvoering van het GEA de taak thematafels te trekken op het gebied van wind, zon, water en wijkgerichte energiebesparing. De VECG maakt gebruik van een versnellingsfonds waarmee, in afstemming met oa de provincie, specifieke kennis- en ontwikkelingsprojecten kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld gericht op samenwerking met windmolenproducenten, versterking van marketing, professionalisering in energieloketten.

Wind op land zal in Gelderland met een sterke deelname van de energie-cooperaties vorm krijgen. Dit richt zich op zowel een verkenning van opties ná 2020 en afstemming hierin met de regio's, waterschappen, gemeenten en andere partijen (zoals windmolenfabrikanten en ontwikkelaars) als in de versterking van voorbereidende processen gericht op het betrekken en informeren van burgers rond potentiele locaties. Daarnaast komt er een regeling voor co-financiering van processen die leiden tot realisatie van cooperatieve windparken, aanvullend op crowdfunding en gemeentelijke financiering. Via het Gelders duurzaamheidsfonds maakt Gelderland de cooperatieve realisatie van windprojecten eenvoudiger.

Grootschalig uitrol van zonneparken en zonprojecten zal plaatsvinden op basis van gezamenlijke plannen vanuit de regio. Zon op 't Erf, ontwikkeld vanuit de Achterhoek (AGEM) krijgt als kansrijke aanpak naar 750 MW geinstalleerd vermogen een impuls terwijl ook in andere regio's, samen met de VECG uitwerking wordt gegeven aan opschaling van zonne-energie op kansrijke locaties (tijdelijke inzet bedrijventerreinen, daken bedrijven, grondposities van de waterschappen, agrarische bebouwing, grootschalige uitrol van zon op huurdaken, voormalige vuilstorten bijvoorbeeld). Door gebundelde aanpak is ook hier een combinatie van crowdfunding, de stimuleringsregeling voor collectieve duurzame energie én financiering via het Gelders Duurzaamheidsfonds aantrekkelijk. Kennisuitwisseling vindt plaats via de kennisvouchers van de VECG.

Waterkracht in Gelderland is een nog onderontwikkeld werkveld. Met steun van de provincie zullen de nog jonge initiatieven tot wasdom gebracht worden. Waterkracht uit laaglandrivieren, bij sluizen en aan de kribben van onze rivieren kan een zinvolle bijdrage leveren in de balans van ons energiesysteem. Immers, als de wind niet waait, de zon niet schijnt, dan stroomt het water meestal wél.

Gelderland kent een sterke agrarische sector en groot buitengebied. Daarnaast zijn er, bijvoorbeeld vanuit afval (GFT), via het riool of uit de industrie biomassastromen die zich goed lenen voor omzetting in energie en grondstoffen.. Rond wind, zon en waterkracht zijn zowel energie cooperaties als het bedrijfsleven zeer actief. Biomassa is een specifiek onderwerp waar de meeste energie cooperaties (nog) niet sterk bij betrokken zijn. Vanuit de betrokken biomassapartijen zijn 23 voorstellen aangeleverd die gezamenlijk worden geanalyseerd met behulp van het Energie Transitie Model., Op basis van deze analyse wordt bekeken welke voorstellen in 2016 ’ in aanmerking komen voor inhoudelijke en financiele ondersteuning (het Gelders Duurzaamheidsfonds biedt hiervoor een goed aanknopingspunt).

Navigatie