Business ondersteuning

Business ondersteuning

Deze faciliterende thematafel wordt voorgezeten door Antoine Driessen (Rabo Nijmegen e.o.). Secretaris is Thijs de la Court. Voortgekomen uit de thematafel 'financien en nieuwe economie' is deze thematafel nu doorgegroeid naar de concrete ondersteuning van businesscases. In het uitvoeringsplan zijn een aantal concrete keuzen gemaakt rond deze thematiek. Eén centrale is dat vanuit het Gelders Energieakkoord vooral de plannen/businesscases worden gefaciliteerd die goede kans maken door te groeien naar opschaalbare uitvoering die financierbaar is vanuit de markt. In de 'financiele onderlegger'  die de basis vormde van deze analyse wordt duidelijk gemaakt dat de benadering van 'duizend bloemen bloeien' én de meer individuele businesscases welliswaar bijdraagt aan creativiteit, maar dat de markt vrijwel geen enkele businesscase zelfstandig zal oppakken als de schaal en impact onvoldoende is. Bijvoorbeeld: een mooi groot zonnepark kan met garantiesubsidie van de provincie van de grond komen. Maar we willen tientallen zonneparken die de markt zélf gaat oppakken. Investeerders kijken dan naar bedragen die snel boven de tientallen miljoenen uit komen. Eén zonnepark financieren met steun van de provincie is dan mooi, maar eigenlijk minder zinvol. We willen zien hoe de businesscase op 'schaal' er uit gaat zien en dan kan een financiele injectie in dát kader, tijdelijk, zinnig zijn. Tegelijk, zo wordt in de financiele onderlegger gesteld, willen we verdienmodellen stimuleren die circulair zijn. Geld stroomt niet meer naar 'buiten', maar wordt cyclisch opnieuw geinvesteerd in de regio. Tenslotte... we willen verdienmodellen én techniek die op het vlak van CO2 emissies werkelijk een deuk in een pakje boter slaan. Dus helderheid over de CO2 besparing, in haar volumes én in de keten waarbinnen de emissies worden gereduceerd. Bv.. zoals Thomas Rau het treffend aangaf in het jaarcongres van het GEA: we willen niet een vervuilend systeem optimaliseren... we willen systemisch de vervuiling uit sluiten. 

Navigatie