Nieuws

Gezocht: Procesregisseur (vacature gesloten)

1 juli 2019 - Het Gelders Energieakkoord zoekt een inhoudelijk expert en doorgewinterde organisator die het netwerk met bestuurlijke souplesse door een nieuwe fase kan leiden. Een fase waarin het pionieren plaatsmaakt voor programmeren. Waarin met nóg meer focus wordt gewerkt aan echte doorbraken in de beoogde transitie. We zoeken een topper die de kennis, kunde én de drive heeft om de doelstellingen op het gebied van klimaat en energie waar te maken in de rol van procesregisseur. Ben jij het boegbeeld dat we zoeken?

De Stuurgroep GEA is op korte termijn op zoek naar een procesregisseur GEA (0.8 fte). Deze procesregisseur heeft als belangrijkste taak om het GEA- samenwerkingsproces als geheel aan te sturen en te begeleiden en als ambtelijk-professioneel boegbeeld namens GEA op te treden richting de deelnemende partijen en waar nodig als zodanig ook namens GEA naar buiten te treden in landelijke, bovenprovinciale en thematische overleggen. Deze taak moet worden uitgevoerd in opdracht van en onder eindverantwoordelijkheid van de in te richten GEA-kern, in samenspraak met het in te richten ambtelijk GEA-overleg en in nauwe samenwerking met de professionele ondersteuning van GEA en de trekkers van de verschillende thematische en regionale coalities. 

De procesregisseur ondersteunt en staat in nauw contact met de GEA-kern en de daarin zitting hebbende personen en partijen, in het bijzonder de voorzitter van de kern. De procesregisseur is voorzitter van het ambtelijk GEA-overleg, dat als voorportaal en afstemmingsorgaan dient voor de discussie en besluitvorming in de GEA-kern. 

De procesregisseur heeft een aansturende rol richting het GEA-secretariaat en de pool van procesmanagers en -ondersteuners van de diverse coalities binnen door de GEA-kern te stellen kaders. Gegeven het bijzondere karakter van de GEA samenwerking zal deze aansturende rol in de regel niet via hiërarchische weg plaats kunnen vinden maar juist via de weg van overtuigen, dialoog en natuurlijke autoriteit (“sturen zonder macht”).

Profiel en kwalificaties

Van kandidaten die in aanmerking willen komen voor uitoefening van de functie van procesregisseur GEA wordt gevraagd om:

  • Duidelijke affiniteit met en betrokkenheid bij de realisatie van doelstellingen op het gebied van klimaat en energie.
  • Gevoel voor en visie op het functioneren van/in een brede, open netwerkorganisatie als GEA waarin op nieuwe en innovatieve wijze partnerships en coalities worden aangegaan om daarmee ook tot innovatieve en vergaande resultaten te komen, blijkend uit opgedane ervaring.
  • Een  combinatie van hoogwaardige kennis, competenties en ervaring op het brede terrein van besturen, organiseren en leiding geven, bij voorkeur in verschillende maatschappelijke contexten (publiek, privaat, NGO’s).
  • Het vermogen constructieve en effectieve samenwerkingsverbanden te entameren en te stimuleren, op alle schaalniveaus waarop het GEA-samenwerkingsverband opereert, blijkend uit ervaring en resultaten opgedaan elders.
  • Bestuurlijk sensitief te zijn en diplomatiek op te kunnen treden.
  • Empathisch, onafhankelijk en dienstbaar te kunnen opereren ten opzichte van alle in GEA samenwerkende partijen.
  • Een academisch werk- en denkniveau en zeer breed handelings- en interventierepertoire om de complexe doelstellingen die GEA nastreeft te kunnen realiseren in samenwerking met een groot aantal partijen.

Aanstelling en arbeidsvoorwaarden

De aanstelling van de procesregisseur vindt plaats in de opbouwfase van een versterkt GEA. Hiervoor wordt gekozen om de betreffende persoon/functionaris hier zo mogelijk in de voorbereiding bij te kunnen betrekken. Dit betekent echter ook dat over de formele positie en aanstelling en de definitieve arbeidsvoorwaarden nog geen volledige duidelijkheid is. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tijdelijke invulling tot 1 januari 2020. In het najaar van 2019 zal de wervingsprocedure starten voor een lange termijninvulling (3 jaar).

Aanstelling (zowel voor de tijdelijke invulling tot 1 januari 2020 als voor de lange termijninvulling) zal plaatsvinden bij een van de aangesloten GEA-partijen, van waaruit detachering richting GEA zal plaatsvinden. De vergoeding en emolumenten worden afgeleid van schaal 15/16 BBRA in een nader te bepalen en overeen te komen contractmodel. In de periode tot 1 januari 2020 zal in ieder geval sprake zijn van interim-vervulling, dus via inhuur. Aanstelling na 1 januari 2020 zal plaatsvinden voor bepaalde tijd (maximaal 3 jaar) onder dezelfde globale voorwaarden zoals boven omschreven, nader vast te leggen in een overeenkomst tot dienstverband of inhuur bij een van de GEA-partijen.

Procedure

De  vacature voor tijdelijke invulling tot 1 januari 2020 is opengesteld via internet en sociale media tot medio juli 2019. In juli/augustus 2019 vindt de selectie voor deze tijdelijke functie plaats, waarna aanstelling zo spoedig mogelijk daarna wordt nagestreefd. Kandidaten kunnen reflecteren op deze tijdelijke functie via de externe kwartiermaker Dirk Louter (dirklouter@planet.nl). Via hem is ook  desgewenst nadere informatie te krijgen (06 15 05 6005). Kandidaten dienen uiterlijk maandag 15 juli 09.00 uur hun motivatie, cv en globale prijsindicatie voor hun inzet aan te leveren, uitgaand van inzet in de periode medio augustus – eind december 2019. 

De selectie vindt plaats door een selectiecommissie met daarin vertegenwoordigers vanuit de Stuurgroep en het huidige GEA-Secretariaat. Deze commissie stelt een voordracht op voor de Stuurgroep/GEA-kern, die uiteindelijk besluiten.

Download de volledige vacature.

Navigatie