Nieuws

Regio in beeld Food Valley

8 april 2018 - Food Valley, een van de zes regio’s van de provincie Gelderland, sloot zich in februari j.l. als 200ste deelnemer aan bij het Gelders Energieakkoord. Een regio waar kennisdeling en innovatie op het gebied van voeding en voedselproductie de basis vormen om vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. De Triple Helix, de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid om een kennisuitwisseling op gang te brengen en de internationale bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Met deze grenzeloze ambities is Food Valley een prachtig voorbeeld voor en van een energieke samenleving. Het GEA neemt je mee.

Nermina Kundic, bestuurder van Food Valley, wethouder in Veenendaal èn deelnemer aan de GEA-Tafel Regionale Samenwerking, is regionale trekker van de energievisie. “De acht samenwerkende gemeenten van de Food Valley hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd in de energietransitie. Iedere gemeente heeft een andere uitdaging binnen die ambitie. Alleen als we verder kijken dan onze gemeentegrenzen kunnen we krachten bundelen en de versnelling inzetten. Vanuit de Food Valley proberen we bedrijven aan elkaar te koppelen in warmteuitwisseling en energieopwek. Een goed voorbeeld hiervan is het project Aardwarmte in de Vallei (zie ook artikel over ultradiepe geothermie) waar Parenco, QNQ en Alliander samen innoveren en investeren in ultradiepe geothermie.

De uitdaging voor de komende jaren zit in het overzicht krijgen in waar we staan en hoe we grip krijgen op de opgave. We zullen naar een landelijk monitoringssysteem moeten, waarin we kunnen leren van elkaar en elkaars bronnen en innovaties kunnen gebruiken. Energie is niet tussen gemeentelijke grenzen op te lossen. Ons advies aan alle gemeenten: richt je aandacht vooral op de tussendoelen, want die moeten we gaan halen. En die zijn heel pittig.” Aldus Nermina Kundic.

Verbinden van ketens en verbeteren van samenwerking
Verbinding is het sleutelwoord tot versnellen, vindt Joost Tersteeg van Wing. Wing is een van de partners binnen de Triple Helix en ondersteunt bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en bijbehorende maatschappelijke transities, zoals op het gebied van energie. Het verbinden van partijen is absolute noodzaak voor duurzame productie- en consumptieketens. Zo’n overstap is niet makkelijk. Daarom maken de Triple Helix partners in Regio FoodValley samen plannen om de energiedoelen te halen en meer circulair te werken.

“De eerste uitdaging waar we voor staan is de omslag van gas naar all electric. Wat betekent dat? En welke aanpassingen hebben we hiervoor nodig? Het landschap verandert drastisch als we alleen al onze duurzame energiedoelen willen halen. Daarnaast moeten we de grondstoffencirkel zien te sluiten: geen afval meer produceren en hergebruik van reststromen. De grootste winst valt misschien wel te behalen bij anders inzetten van fiscale instrumenten. Duurzaam geproduceerde goederen kunnen zo goedkoper worden en het nodigt uit om ons leefpatroon aan te passen. Dat betekent niet minder welvaart, maar wel dat we ons bewuster zijn van onze belasting op de natuur. Het kost tijd om die veranderingen door te voeren. Maar bij bedrijven is veel wil om te veranderen, die zitten vol ideeën en hebben over het algemeen een langetermijnvisie. Om succesvol te zijn moeten we praktisch aan de slag en samen leren door te experimenteren.”

Besparen door vergroten van vertrouwen
Bewustwording en energiebesparing is dan ook een van de speerpunten binnen Food Valley. En dan nog het liefst georganiseerd door de inwoners zelf, want dan heb je een enorme slagkracht en kan je mensen echt meekrijgen in gezamenlijke projecten. Lex Hoefsloot is aangesloten bij ValleiEnergie. Dit is een energie coöperatie van en voor inwoners van Food Valley. De coöperatie helpt mensen een omslag in denken te maken en om in actie te komen. Persoonlijk contact is daarvoor essentieel. Dus kunnen inwoners terecht bij de energieloketten in de gemeenten en komen aangesloten energieambassadeurs bij de mensen thuis. Lex Hoefsloot: “Mensen komen in actie doordat ze hun advies vertrouwen. Er zijn een paar gemakkelijke maatregelen, zoals spouwmuur isolatie en zonnepanelen, waarbij je aan advies via internet genoeg hebt. Maar bij alle andere maatregelen komen mensen sneller in actie als ze vertrouwen hebben in het advies. Dan speelt geld minder een rol. Vertrouwen krijg je door persoonlijk contact en door samen op te trekken. En dat loont: afgelopen winter zijn we bij 20.000 huishoudens in 30 wijken op bezoek gegaan om te informeren en adviseren. Dat willen we graag herhalen.”

Een groot succesproject van ValleiEnergie is de aanleg van het zonnescherm langs de A12, waar 5.000 zonnepanelen als geluidswal gaan fungeren. Het project wordt gefinancierd door de omwonenden die daarmee hun eigen stroomconsumptie vergroenen. De ligging is perfect en de toepassing natuurlijk ook. Dat is dan ook de uitdaging bij de opwek van duurzame energie: hoe zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving leefbaar houden?

Leefbare omgeving
Volgens Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie is de energietransitie vooral een kwestie van logisch nadenken. “Voor het uitfaseren van fossiele energie geldt dat we een plan nodig hebben en dat we gebruik moeten maken van de beste toepassing voor specifieke vraagstukken: zon, wind, aardwarmte en biomassa. Biomassa is een uitdagend onderwerp, maar als je het bekijkt vanuit circulair perspectief heeft het heel veel voordelen. Wij hebben op dit moment een project lopen in samenwerking met Staatsbosbeheer: de Nederlandse bossen zitten vol exoten. Vooral de Amerikaanse vogelkers (Prunus) is een plaag die je hele bos overneemt als je er niets aan doet. Dit is een afvalproduct waar we energie van kunnen maken, net als de afgevallen naalden en appels van dennenbomen. We kunnen zonneweiden aanleggen of zetten we in op gebruiksnatuur? Iedere vorm van duurzame energie heeft zijn plussen en minnen. Feit is dat we nu de omslag moeten maken. Dat doen we als MPD Groene Energie, ook buiten Ede, door slim te kijken naar wat er al is en dit te combineren tot nieuwe toepassingen en oplossingen. Het warmtenet in Ede benut biomassa in de vorm van lokaal en regionaal afkomstige resthoutstromen. Dat 20 km lange warmtenet is het duurzaamste warmtenet van Nederland en wordt gevoed door twee, binnenkort drie, bio-energieinstallaties, waar inmiddels 15.000 Edese woningen en bedrijven op zijn aangesloten. De aangesloten woningen zijn aardgasvrij en besparen met de groene warmte direct 85% CO2 uitstoot. Als deze woning aanvullend van enkele m2 zonnepanelen wordt voorzien, is deze klimaatneutraal. En wist je dat de ultradiepe geothermie van Parenco straks via een koppeling van het regionale warmtenet met het Edese warmtenet 5.000 extra huishoudens voorziet van warmte? Of dat we met ons idee voor gebruiksnatuur in ‘Klimaatplantsoenen’ een stad in de winter minder koud en in de zomer minder warm maken?”

Gelders Energieakkoord
De energietransitie is in volle gang in Food Valley. Het doel van het Gelders Energieakkoord is het ontsluiten en verbinden van de kennis die aanwezig is in de provincie en daarbuiten. Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Navigatie