Nieuws

Gelders Model Wind

21 december 2017 - Voor een klimaatneutraal Gelderland zijn nog honderden nieuwe windmolens nodig. Dat vraagt om een andere benadering van windontwikkeling. Want in de huidige praktijk komen projecten vaak zeer moeilijk van de grond. In de GEA-tafel wind wordt met ca. 40 deelnemers vanuit coöperaties, maatschappelijke organisaties en belangenverengingen, de windsector en overheden (en een nog grotere klankbordgroep) gewerkt aan een Gelders Model voor participatieve windontwikkeling.

De bedoeling is dat in de eerste helft van 2018 een breed gedragen Gelders Model wordt gepresenteerd waarmee windontwikkeling wordt versneld en waarbij gebiedsparticipatie het uitgangspunt is. Meer windmolens, met oog voor de verschillende gebiedsbelangen, op weg naar een klimaatneutraal Gelderland.     

Samenwerking met andere GEA-tafels
De laatste maanden is de inhoudelijke agenda bepaald, zijn ideeën verkend en is er stevig gediscussieerd wat hiervoor nodig is. Daarbij kwam onder andere aan de orde dat er een verschuiving nodig is van ad hoc-projecten naar een lokale en regionale energiestrategie en daarvanuit locatieafweging, met zorgvuldige meewegen van omgevingsbelangen (oa van omwonenden en natuur en landschap). Veel van de aspecten die spelen bij windontwikkeling zijn ook aan de orde bij het ontwikkelen van grootschalige zonnevelden en bij de locatieafweging is er een sterke relatie tussen beide. Er is daarom samenwerking gezocht met de GEA-tafels Zon, RES (Regionale energiestrategie/samenwerking) en Ruimte.

Meer maatschappelijk rendement
Er is consensus dat mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap van direct omwonenden en energiecoöperaties een succesfactor is. Gedacht wordt aan een participatierecht (bijvoorbeeld voor 50%) voor het gebied en aan gebiedscontracten zodat revenuen breder in het gebied worden gedeeld. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om grondspeculaties te voorkomen, collegiaal te ontwikkelen en risico’s in een vroegtijdig stadium weg te nemen. Daarmee worden windprojecten versneld, gaan de kosten voor windontwikkeling omlaag en is er meer maatschappelijk rendement.

Navigatie