Nieuws

Column Asje van Dijk: GEA 2.0; Samen verder voor ons klimaat in Gelderland!

31 maart 2019 - Als voorzitter van het Gelders Energie Akkoord mocht ik het jaarlijkse congres openen dat plaats had in de Walburgiskerk in Zutphen. Wat een historie. Ik bedacht mij hoe de muren zouden kunnen spreken over wat er in deze kerk gedurende de eeuwen gezegd zou zijn. Zou er ooit gepredikt zijn over de opwarming van de aarde en het terugdringen van de CO2-uitstoot? Zou er ooit gezongen zijn over de ommekeer die nodig is om onze aarde als rentmeesters te beheren en te behouden? De kerk is de plek waar je mag geloven; geloven in de noodzaak van verandering. En net zoals de Walburgiskerk stap voor stap gebouwd werd zullen we ook nu steen voor steen moeten stapelen om onze provincie duurzamer te maken. U en ik in onze eigen omgeving door minder energie te gebruiken en onze levensstijl daarop aan te passen. Samen in wijken en kernen met energie-coöperaties om duurzame energie op te wekken en warmtenetten te ontwikkelen. Bedrijven circulair te maken. De emissies van broeikasgassen in de agrarische sector omlaag te krijgen. Schoner vervoer te gaan inzetten.

Sinds 2015 werken ruim 200 Gelderse partijen samen om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen. Sinds dat moment zijn vanuit dit GEA-samenwerkingsverband veel ideeën geformuleerd, initiatieven genomen en stappen gezet voor de transformatie van het energiesysteem in Gelderland. Er zijn nieuwe verbindingen en allianties tussen partijen ontstaan. Er is een monitoringsysteem ontwikkeld waarmee de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en duurzame energieproductie kunnen worden gevolgd en bijgestuurd. Er is een robuuste basis gelegd voor effectieve samenwerking in het vervolg van de complexe, dynamische en dus deels onvoorspelbare weg naar energietransitie in Gelderland de komende jaren.
De samenwerking in de energietransitie in Gelderland gaat een nieuwe fase in. Na de jaren met het accent op uitvinden, onderzoeken, pionieren en experimenteren komt de komende jaren het accent meer op samen programmeren, besluiten en op doen. Een GEA 2.0 zogezegd. Ik neem u mee in de belangrijkste punten.
In GEA 2.0 scherpen we de doelstellingen aan en breiden we ze uit: 16% duurzame energie in 2023, 55% CO2-reductie in 2030 (+6% ten opzichte van landelijk doel), klimaatneutraliteit in 2050 (+10% ten opzichte van landelijk doel);
We verbreden en verdiepen het GEA-netwerk met name op lokaal en regionaal niveau, onder het motto “van voorhoede naar brede maatschappelijke beweging”;
We leggen de focus in de samenwerking op het bereiken van gezamenlijke resultaten op 5 sectorale en 6 regionale velden, die met elkaar bijdragen aan de doelstellingen, te weten: Regionale Samenwerking, Wijken van de Toekomst, Bedrijven(terreinen) van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik;
We werken uitvoeringsgericht samen op deze velden in 11 vitale coalities van partijen die in de loop van 2019 plannen en programma’s gaan opstellen voor de uitvoering van klimaat- en energiedoelstellingen in de komende periode;
Ik committeer me aan de hoge ambitie van het GEA en roep u op mee te doen. Op deze wijze blijft GEA een uitnodigend en activerend samenwerkingsverband om de hoge doelstellingen op het gebied van klimaat en energie delen. We zijn hierin afhankelijk van elkaar en daarom zullen we moeten investeren in een gezamenlijke aanpak. Een GEA 2.0? Nee, beste mensen, dit is hèt GEA. Alleen ga je misschien sneller, maar samen komen we veel verder. Stap voor stap.

Navigatie