Nieuws

Column Asje van Dijk: Draagvlak en samenwerking op de klimaatdoelstellingen

13 juli 2019 - Een nieuw college van Gedeputeerde Staten is aangetreden. Van harte proficiat voor dit nieuwe team dat onder leiding van de Commissaris van de Koning John Berends aan het werk is gegaan. Dank aan Peter Drenth die de afgelopen tijd zo’n constructieve bijdrage heeft geleverd aan ons GEA en een hartelijk welkom aan de nieuwe gedeputeerde Jan van der Meer. Jan is geen onbekende voor ons. Als voormalig wethouder in Nijmegen, onze “Green Capital”, kent hij ons GEA. We weten van Jan dat hij destijds ook persoonlijk vol overtuiging aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie wilde bijdragen.

Als GEA zijn we ingenomen met het nieuwe coalitieakkoord “Samen voor Gelderland”. De partijen die de coalitie dragen hebben daarin een stevige ambitie voor ons klimaat afgesproken: 55% reductie van schadelijke uitstoot in 2030 en volledige klimaatneutraliteit in 2050. Een bestendiging van de ingezette koers en de gemaakte afspraken als GEA-partners.


In dat coalitieakkoord wordt ook ons GEA benoemd als een waardevol platform van waaruit draagvlak en samenwerking op de klimaatdoelstellingen in Gelderland kan worden gefaciliteerd. We hopen dan ook dat het nieuwe college ons snel uitzicht geeft op de middelen die daarvoor nodig zijn. De ruim 200 partners in ons GEA beschikken over een enorme achterban en zijn in staat een brede maatschappelijk beweging te bewerkstelligen. Tal van coalities willen met elkaar van denken naar doen komen en de uitvoeringskracht gaan organiseren. Laten we daarover met elkaar snel goede afspraken maken. 


Jan van der Meer, van harte welkom als deelnemer in ons GEA. We zien uit naar de samenwerking.

Navigatie