Nieuws

Ambitieuze prestatieafspraken Nijmeegse huursector

8 februari 2018 - Afgelopen december zijn in alle Gelderse gemeenten weer nieuwe prestatieafspraken voor de sociale huursector vastgesteld. Het onderdeel duurzaamheid vormt daar een belangrijk onderdeel van. De Nijmeegse corporaties, huurdersverenigingen en gemeente leggen de lat hoog. Corporaties gaan voor gemiddeld energielabel B in 2020 en komen voor april met een gezamenlijke routekaart voor een CO2 neutrale huurvoorraad in 2050. Een aangestelde procesregisseur coördineert het traject bij deze verduurzaming. In 2020 is 25% van de Nijmeegse huurdaken voorzien van zonnepanelen. Hieronder een overzicht van de ambities.

Opstellen routekaart CO2 neutraal
De corporaties zetten fors in op verduurzaming. De zes corporaties halen gemiddeld energielabel B in 2020, sommigen zelfs eerder. In drie wijken (Hengstdal, Zwanenveld en Bottendaal) brengen de partijen samen met bewoners en netbeheerders de mogelijkheden voor een aardgasvrije wijk in beeld. Dit als voorbeelden om van te leren. Op basis van vier investeringsscenario`s brengen de corporaties voor april van dit jaar de routekaart naar een CO2-neutrale huurvoorraad in beeld. Alle Nijmeegse corporaties zijn daar al in het afgelopen najaar aan de hand van de nieuw model (tool)  van branchevereniging Aedes mee gestart. De partijen maken onderscheid tussen verduurzaming op de korte en lange termijn. Zij zetten samen in op een structurele aanpak met verstandige en logische investeringen die geen belemmeringen zijn voor CO2 neutraliteit op termijn (zgn no-regret maatregelen). Gemeente Nijmegen streeft naar een gebouwde omgeving die in 2030 voor 75% en in 2045 voor 100% energieneutraal is.

25% huurdaken voorzien van zonnepanelen
17% van de Nijmeegse huurdaken is nu voorzien van zonnepanelen. Het landelijk gemiddelde ligt nu op 2%. De corporaties willen dit percentage in 2020 naar 25% brengen. Corporatie Talis biedt haar huurders met eensgezinswoningen een energiedak aan. Een energiedak is een combinatie van zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp. Dit zonder huurverhoging en mét daling van de energierekening. Over uitrol naar andere corporaties wordt overleg gevoerd.

Ondersteuning huurdersinitiatieven
Corporaties en gemeente ondersteunen concrete huurdersinitiatieven op het gebied van verduurzaming. Dat varieert van deelname aan energiebesparingswedstrijden, opleidingen voor energiecoach, ondersteuning van duurzaamheidswerkgroepen binnen huurdersverenigingen tot de inzet van kwartiermakers in pilots voor aardgasvrije wijken.

Innovatieve renovatieprojecten
Zowel Portaal als studentenhuisvester SSH& bereiden zeer innovatieve renovatieprojecten voor. Portaal start in april met de energieneutrale renovatie van 132 eengezinswoningen in de wijk De Meijhorst. SSH& renoveert een studentenhuisvestingscomplex van 54 eenheden tot bijna energie neutraal gebouw (BENG). Op twee complexen worden zonneboilers en op twee andere complexen zonepanelen aangebracht. Ook het energiedak van corporatie Talis (zie hierboven) kan als innovatie worden gezien.

Jaarlijkse monitoring
De Nijmeegse corporaties houden zelf de voortgang goed bij. Zij monitoren de voortgang jaarlijks op de verbetering van de Energie-Index, het percentage energielabels (A t/m G), het aantal energieneutrale woningen, het aantal woningen dat is aangesloten op het warmtenet, het aantal woningen zonder aardgasaansluiting en de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (in kWh, aantal zonnepanelen).

Groenste prestatieafspraken
De Nijmeegse corporaties, huurdersverenigingen en gemeente wonnen in 2016 de landelijke Stookjerijk Trofee voor de groenste prestatieafspraken. Zie: Stook je rijk Trofee. In 2015 was Zwolle de winnaar en in 2017 Utrecht.

Verdere informatie
Voor de tekst van de Nijmeegse prestatieafspraken zie:  Besluitenlijsten College onder punt  3.7, inclusief brief aan de raad hierover.

Navigatie