Blog Jan Jacob van Dijk


Draagvlak en samenwerking zijn sleutel tot succes

We staan aan de vooravond van een grote en ingrijpende verandering van ons energieverbruik. Niet alleen qua productie van energie maar ook in het besparen van energie. Energietransitie is niet alleen een technische operatie maar vraagt ook om een sociale verandering omdat iedereen hier mee te maken krijgt. Want het gaat niet alleen om nieuwe technieken maar ook hoe onze omgeving, onze economie, onze huizen en ons leven zullen veranderen. Daarom wil ik het hebben over het organiseren van draagvlak; een ingewikkeld proces, waar we met het Gelders Energie Akkoord een impuls aan proberen te geven.

Draagvlak
De veranderingen die voortkomen uit de energietransitie gaan ons allemaal raken. Denk maar aan de veranderingen in onze omgeving, in onze buurten en in ons huis. En dan komt naast samenwerking ook draagvlak om de hoek kijken. Want draagvlak is essentieel voor het welslagen. Ik kom nu nog te vaak projecten tegen waar dat draagvlak ontbreekt met alle gevolgen van dien. En dan denk ik niet alleen aan windmolens, die in de nabijheid van mensen komen, maar ook bio-energiecentrales, zonneparken en aardgasvrije woningen. Nog te vaak zorgen windmolens voor gespannen verhoudingen in een dorp tussen hen die er van profiteren en anderen die dat nog niet doen. Draagvlak vraagt om het betrekken van velen in een zo vroeg mogelijk stadium om samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen voor de energietransitie. Niet alleen een voorwaarde voor energietransitie, maar ook een kans voor sociale samenhang.

Wijken van de Toekomst
In die samenwerking en dat zoeken naar draagvlak hebben we nog veel werk te doen. We zullen met elkaar nieuwe manieren moeten zoeken om draagvlak te creëren. Nieuwe manieren om met inwoners het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld via Wijken van de Toekomst waarin we met inwoners het gesprek aan gaan over wat nodig is om energieneutraal te worden, wat qua ruimte mogelijk is en wie wat gaat doen en wat ieders bijdrage daar aan is. Als overheden moeten we bruggen bouwen. En natuurlijk hebben we daarbij óók innovatieve ideeën en startende businesscases nodig om de energietransitie te versnellen en tot een succes te brengen. We moeten samen werken en draagvlak creëren om die nieuwe kansen te zien, risico’s te pakken, mee te investeren in de nieuwe publiek/private samenwerking en vooral om de democratische legitimering van deze maatschappelijke opgave te borgen. Want de energietransitie draait op samenwerking én draagvlak.

Ik kom nog even terug op de totale verandering samenleving. De Amerikaanse wetenschapper Rifkin besteedt er in zijn publicaties veel aandacht aan. Het is het GEA gelukt om hem als inspirerende spreker naar het GEA jaarcongres te krijgen. Ik verheug me op zijn inspirerende verhaal! Het kan ons helpen om verdere stappen te zetten.

 

Jan Jacob van Dijk, 31 maart 2017

Gedeputeerde Energietransitie Provincie Gelderland

 

Lees ook de blog van Thijs de la Court
Lees ook de blog van Jan Straatman

Navigatie