Menu

De opwekking van duurzame stroom levert indirect een grote bijdrage aan de CO2-reductie. In 2030 moeten we in staat zijn om 8,3 TWh per jaar aan duurzame stroom op te wekken. Daarmee voorkomen we jaarlijks 8,5 Mt CO2-uitstoot. Het Energietransitiemodel (ETM) Gelderland vertaalde dit naar ruim 800 windturbines van 3 MW en 3.200 ha aan zonnevelden. Met de kennis van nu gaan we echter uit van hogere turbines met een hoger gemiddeld vermogen van ca. 4 MW. Door deze ‘winst’ van 33% aan vermogen per turbine hebben we minder duurzame bronnen nodig; namelijk ca. 450 windturbines en 1.800 ha zonnevelden. Zon en wind vormen geen uitdaging meer op techniek of exploitatie maar des te meer op het sociale vlak: voldoende draagvlak geeft geaccepteerde en versnelde realisatie en vraagt inzicht in het ruimtelijk proces.

Tegelijk betekent duurzame opwekking niet alleen energie uit zon en wind maar ook uit waterkracht, biomassa en afval. Maar omdat de meeste CO2-winst bij (de grootschalige opwekking van) zon en wind gloort, ligt daar ook de focus. Bovendien lopen we daar in een gelijk spoor met de RES-opgave. Ook de andere GEA-programma’s (Gebouwde Omgeving, Landbouw & Grondgebruik en Bedrijven, instellingen & Industrie) dragen bij. Denk aan zonnepanelen op bestaande daken of op overkapte parkeerterreinen.

Dashboard

Vanaf de nulmeting in 2016 wordt de voortgang met de Gelderse klimaatdoelen bijgehouden met de GEA-monitor. Specifiek voor de opwekking van duurzame elektriciteit houden we met een aantal parameters de vorderingen bij. 

  • TWh opgewekte elektriciteit in zon
  • TWh opgewekte elektriciteit in wind
  • TWh opgewekte elektriciteit uit overige hernieuwbare bronnen

Deelnemers

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen