Menu

Eén derde van de Gelderse CO2-uitstoot komt van het energieverbruik van het bedrijfsleven en de industrie. Dat betekent concreet dat we in dit domein totaal 8,5 megaton (Mt) CO2 moeten reduceren voor 2030 (o.b.v. 2017). Verdeeld over de sectoren betekent dit een reductie van 1,55 Mt voor de industrie. Deze sector neemt bijna 50% van het zakelijk energiegebruik voor zijn rekening. Daarom ligt er een grote industriële opgave om te werken aan energiebesparing en procesefficiency. Voor de publieke dienstverlening is de opgave 0,58 Mt; voor de commerciële dienstverlening 0,92 Mt.

Door de toename van duurzame opwek met zon en wind ontstaat er op bepaalde momenten overbelasting van het energienetwerk. Het samenbrengen van vraag en aanbod van energie wordt daarom steeds belangrijker. Bedrijventerreinen kunnen hier een cruciale rol in spelen bij het realiseren van de integratie van de systemen waarbij vraag, aanbod en opslag slim worden gecombineerd.
Het programma richt haar pijlen op drie sporen: a) energie besparen (o.a. via de Wet Milieubeheer); b) verduurzaming van de Gelderse industrie (denk aan MJA, MEE, duurzame opwekking van elektriciteit en warmte en procesefficiency en c) toekomstbestendige bedrijventerreinen. Denk bij dat laatste aan lokale opwekking en verbruik, smart grids, energiebuffering, aansluiting op het net, perslucht en koude. 
 

Dashboard

Vanaf de nulmeting in 2016 wordt de voortgang met de Gelderse klimaatdoelen bijgehouden met de GEA-monitor. Specifiek voor Bedrijven, Instellingen en Industrie houden we met een aantal parameters de vorderingen bij. 

  • Aantal bedrijven/ instellingen dat voldoet aan de informatieplicht: 5717
  • Aantal bedrijven/ instellingen dat voldoet aan de Wet Milieubeheer: 640
  • Aantal bedrijventerreinen dat collectief werkt aan verduurzaming (zon pv, symbiose, opslag)
  • Aantal industriële bedrijven dat voldoet aan convenantafspraken (MEE, MJA)
  • CO2-reductie industrie sinds 1990: 14,1%

Informatieplicht

Wet Milieubeheer

Industrie

gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen