Achtergrond

De energietransitie gaat over samenhangende projecten en programma's die bijdragen aan het verduurzamen van de Gelderse samenleving. Economische, sociale én ecologische aspecten van de energietransitie worden verbonden. Het Gelderse energieakkoord richt zich op een economisch en sociaal veerkrachtige en weerbare samenleving waarin werkgelegenheid, sociale cohesie en technische, sociale én economische innovatie samengaan. Dat doen we door het stimuleren van gezamenlijke investeringen in duurzame dorpen en steden, de verduurzaming van het bedrijfsleven, het versterken van burgerorganisaties die samen met overheden en bedrijfsleven vormgeven aan energieopwekking en energiebesparing en het stimuleren van innovaties die bijdragen aan genoemde doelstellingen. Dat leidt tot een aanpak waarin rendementen van bijvoorbeeld windmolens of zonneparken geherinvesteerd worden in lokale en regionale economie via programma's gericht op energiebesparing en bewustwording.

Navigatie