Nieuws

Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland

15 november 2017 - De aanleg van nieuwe warmtenetten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland. Ongeveer de helft van de energie wordt in Nederland gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en voor productieprocessen.

Om een klimaatneutraal energiesysteem te realiseren is het nodig om een zo groot mogelijk deel van de verwarming te dekken uit klimaatneutrale bronnen, zoals: biomassa, groene stroom, groen gas, maar ook restwarmte (mits klimaatneutraal opgewekt), aardwarmte, en andere vormen van omgevingswarmte uit lucht, water en bodem. Het bestaande netwerk kan vaak wel die stroom en gas transporteren, maar de capaciteit voor warmte-energie is beperkt; nieuwe warmtenetten vormen dan ook een belangrijk element in een klimaatneutraal energiesysteem.

 

Nieuwe warmtenetten verschillen van de bestaande warmtenetten. Bestaande netten worden veelal gevoed door één grote (vaak fossiel gestookte) warmtebron of een beperkt aantal bronnen van één eigenaar, terwijl nieuwe warmtenetten doorgaans gevoed zullen worden door een aantal minder grote en kleinere (niet fossiel gestookte) warmtebronnen van verschillende eigenaren.

 

Om het gebruik van nieuwe warmtenetten mogelijk te maken, zullen ook veel gebouwen en productieprocessen geschikt gemaakt moeten worden voor dit type warmtevoorziening, wat veel geld gaat kosten en tijdelijk veel ongemak zal veroorzaken. De afgelopen decennia zijn al veel initiatieven ontplooid om energiebesparing en het gebruik van restwarmte en warmtenetten te stimuleren. Op dit moment wordt circa 4 procent van de nationale warmtevraag via warmtenetten geleverd.

 

Uit deze studie blijkt dat warmtenetten de potentie hebben om op termijn circa de helft van de benodigde warmte te leveren; dat is dus grofweg een kwart van de totale energiebehoefte. Maar om die potentie rond 2050 te kunnen benutten, moet een aantal hardnekkige barrières snel worden geslecht. We geven in deze studie een onderbouwde schatting van de potentiële bijdrage van nieuwe warmtenetten aan de warmtevoorziening in 2050.

 

Ook inventariseren we de belangrijkste technische, economische en organisatorische belemmeringen die betrokken partijen momenteel ondervinden bij de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten. De investeringsrisico’s zijn hoog, de financiële rendementen zijn laag, de ruimte voor prijsverhoging is beperkt en veel partijen zijn van elkaar afhankelijk om investeringen tot een succes te maken. Deze belemmeringen zijn niet nieuw. Ze konden jarenlang onopgelost blijven doordat er geen instantie was die zich verantwoordelijk voelde en krachtig genoeg.

Navigatie